• شماره تماس:
  • 026-32548676

شهادت ستاره ی هشتم امام رضا (ع)

زائری بارانی ام آقا به دادم می رسی؟

 

بی پناهم، خسته ام، تنها ، به دادم می رسی؟

 

گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم

 

ضامن چشمان آهوها به دادم می رسی؟

 

من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام

 

هشتمین دردانه زهرا به دادم می رسی…