• شماره تماس:
  • 026-32548676

کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا

همه روزها عاشورا و همه زمین‌ها کربلاست

آمد محرم و قلم عرشیان شکست

آتش گرفت خیمه و پا در رکاب کرد

آمد محرم و سخن از مشک و علقمه است

آرام گویمت که خانه ی ما را خراب کرد